بسم ربِّ المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف

سال نو شد

یعنی سال نو شما مبارک

خب یه خورده از زیادی عید دیدنی نرفتن یادمون رفته چه جوری باید تبریک بگیم

چه کنیم ...

بی خیال بریم سر اصل مطلب...

.......................................................................

هــــو الحــــــےّ

تـقـویــمـ هــا بے اعـتـبار شــده انـد

هـمـه ے 365 بـــرگ تـقــویمـ را

هـمــه ے مــاه هـــا و هـفـتـه هــایـش

هــمـه ے سـیـــزده روز ِ نـــوروزے اش را
هــمـه ے بـــهــارهــــایــش را


بــارهـــا گــــذرانـده ایــمــ ؛


بــــــــــهـــار چــــــرا نمے آیـــد ؟!


√ اللـــهمــّ عــجـّـــل لولیــّـــک الـفـــــــرجـ
ــــــــ

 

....