بسم الله

دختر نعمت الهی

دختر و تربیت شایسته ی او نعمتی الهی است که مهر پروردگار را به ارمغان می آورد

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم

محمدی ری شهری،میزان الحکمه،ج۴