مردی از تبار آسمانیان

بسم الله

شهید بابایی

عباس نمازش را بسیار با آرامش و خشوع می خواند . در بعضی وقت ها که فراغت بیشتری داشت ( در نماز های نافله اش) آیه« ایاک نعبد و ایاک نستعین » را  هفت بار  با چشمانی اشکبار تکرار می کرد.... او همیشه نمازش را در اول وقت می خواند و ما را نیز به نماز اول وقت تشویق می کرد.


از شهید بابایی درسای عملی زیادی هست واسه زندگی

سعی میکنم به مرور همه رو بذارمچشمک

/ 0 نظر / 7 بازدید